Oo

Neftçi - Bakı oyunundan sonra Elvin Əliyevin döyülməsi

127 780
0
1
05:06

Опубликовано:

Premyer Liqanın VII turunun "Neftçi" - "Bakı" görüşündən sonra dava düşüb. Paltardəyişmə otağından çıxarkən naməlum bir neçə şəxs "Bakı" klubunun futbolçusu Elvin Əliyevə hücum edərək onu döyüb yaralayıblar.
Elvinin üz-gözü qan içində olub. Polislər baş verən olaya müdaxilə etsələr də, çətinlik çəkiblər. Ancaq tərəfləri ayırmaq mümkün olub.
Hazırda Elvin Mərkəzi Arenadadı. "Bakı"nın rəsmiləri də onun yanındadı. Bir azdan rəqib komandanın rəsmiləri də gəldilər. Tərəflər Elvinlə birlikdə hadisəni araşdırmaq üçün "Neftçi"nin bazasına yollandılar.
Elvin Əliyev baş verən olayla bağlı "FutbolPress.az"a açıqlamasında bunları deyib: "Meydanda olarkən "Neftçi"nin futbolçusu Mirhüseyn Seyidovla mübahisə etdik. Mənə varyox söyüşü söydü. Bu olay daha da böyüdü. Oyundan sonra da platardəyişmə otağından çıxanda yenə mübahisəni uzatdı. Həmin anda kostyumlu bir nəfər mənə yaxınlaşıb - "Elvin sənsən?" - dedi. Dedim ki, bəli. Bunu deyən kimi mənə hücum çəkib yumruq atdı. Daha sonra 4-5 nəfər də üstümə düşüb məni döydülər".
Aldığımız məlumata görə Elvin Əliyev "Neftçi" futbol klubunun mühafizəçiləri tərəfindən döyülüb. Hadisə şahidlərinin musavat.com-a verdiyi məlumata görə "Bakı" klubunu vitse-prezidenti Zeynal Məmmədov təcili stadiona gəlməli olub.
Qeyd edək ki, analoji insident ötən mövsümün bu komandalar arasında keçirilən son oyununda da baş vermişdi. Həmin vaxt "Bakı"nın futbolçusu İbrahim Karqbo hücuma məruz qalmış və rəqiblər arasında dava düşmüşdü.

#neftçi #sonra #əliyevin #döyülməsi #elvin #bakı #premyerliqanınviiturununneftçi-bakıgörüşündənsonradavadüşübpaltardəyişməotağındançıxarkənnaməlumbirneçəşəxsbakıklubununfutbolçusuelvinəliyevəhücumedərəkonudöyübyaralayıblarelvininüz-gözüqaniçindəolubpolislərbaşverənolayamüdaxiləetsələrdəçətinlikçəkiblərancaqtərəfləriayırmaqmümkünolubhazırdaelvinmərkəziarenadadıbakınınrəsmiləridəonunyanındadıbirazdanrəqibkomandanınrəsmiləridəgəldilərtərəflərelvinləbirlikdəhadisəniaraşdırmaqüçünneftçininbazasınayollandılarelvinəliyevbaşverənolaylabağlıfutbolpressazaaçıqlamasındabunlarıdeyibmeydandaolarkənneftçininfutbolçusumirhüseynseyidovlamübahisəetdikmənəvaryoxsöyüşüsöydübuolaydahadaböyüdüoyundansonradaplatardəyişməotağındançıxandayenəmübahisəniuzatdıhəminandakostyumlubirnəfərmənəyaxınlaşıb-elvinsənsən-dedidedimkibəlibunudeyənkimimənəhücumçəkibyumruqatdıdahasonra4-5nəfərdəüstümədüşübmənidöydüləraldığımızməlumatagörəelvinəliyevneftçifutbolklubununmühafizəçiləritərəfindəndöyülübhadisəşahidlərininmusavatcom-averdiyiməlumatagörəbakıklubunuvitse-prezidentizeynalməmmədovtəcilistadionagəlməliolubqeydedəkkianalojiinsidentötənmövsümünbukomandalararasındakeçirilənsonoyunundadabaşvermişdihəminvaxtbakınınfutbolçusuibrahimkarqbohücumaməruzqalmışvərəqiblərarasındadavadüşmüşdü #oyunundan

Следующее видео

"Neftçi"nin Bakıya qayıdışı və qarşılanması Spaceman 58 342 просмотра
Bakıda qeyri-adi 3 yol nəqliyyat hadisəsi - yeni video Spaceman 80 740 просмотра
Neftçi 1-0 Bakı (Ernest Nfor) 06.04.14 Www.1news.az 23 340 просмотра
Rusiya Çexiya oyunundan sonra DAVA! Idman24.com 62 590 просмотра