Asif Mir

Мэр Вильнюса против неправильной парковки

72 315
0
0
01:43

Опубликовано:

“Mercedes”in üzərindən tankla keçməklə cəzalandırdı
Videodan göründüyü kimi Arturas Zuokas velosiped üçün nəzərdə tutulmuş yerdə avtomobil saxlayan şəxsin maşının üzərindən tankla keçərək onu yarasız hala salınır. Bələdiyyə sədri məsələdən xəbər tutan 43 yaşlı maşın sahibinin sadəcə əlini sıxır və bir daha avtomobilini səhv yerdə saxlamamağı tövsiyə edir. Yarasız avtomobil aparıldıqdan sonra isə o, yerdəki şüşə qırıntılarını süpürür və velosipedinə minərək hadisə yerindən uzaqlaşır.
Litvada olduqca maraqlı hadisə baş verib. Paytaxt Vilnüsdə bələdiyyə sədri Arturas Zukokas avtomobillərini qadağan olunmuş yerdə saxlayan sürücülərin sözün əsl mənasında yaxşı dərsini verib.
Belə ki, Arturas Zuokas velosiped şəkli çəkilmiş yerdə avtomobil saxlayan sürücünü cəzalandırmaq üçün onun “Mercedes”nin üzərindən tankla keçib.
Bütün bu prosesi videoya çəkən bələdiyyə sədri bu addımla avtomobillərini qadağan olunmuş yerdə saxlayan sürücülərin gözünü qorxutmaq istəyir.
Məsələ ilə bağlı açıqlama verən bələdiyyə sədri deyib ki, uzun müddətdir ki, paytaxt sakinləri ona çoxsaylı şikayət məktubu yazır və o da bu məsələni həll etmək qərarına gəlib.
Videodan göründüyü kimi Arturas Zuokas velosiped üçün nəzərdə tutulmuş yerdə avtomobil saxlayan şəxsin maşının üzərindən tankla keçərək onu yarasız hala salınır. Bələdiyyə sədri məsələdən xəbər tutan 43 yaşlı maşın sahibinin sadəcə əlini sıxır və bir daha avtomobilini səhv yerdə saxlamamağı tövsiyə edir. Yarasız avtomobil aparıldıqdan sonra isə o, yerdəki şüşə qırıntılarını süpürür və velosipedinə minərək hadisə yerindən uzaqlaşır.

#mercedesinüzərindəntanklakeçməkləcəzalandırdıvideodangöründüyükimiarturaszuokasvelosipedüçünnəzərdətutulmuşyerdəavtomobilsaxlayanşəxsinmaşınınüzərindəntanklakeçərəkonuyarasızhalasalınırbələdiyyəsədriməsələdənxəbərtutan43yaşlımaşınsahibininsadəcəəlinisıxırvəbirdahaavtomobilinisəhvyerdəsaxlamamağıtövsiyəediryarasızavtomobilaparıldıqdansonraisəyerdəkişüşəqırıntılarınısüpürürvəvelosipedinəminərəkhadisəyerindənuzaqlaşırlitvadaolduqcamaraqlıhadisəbaşveribpaytaxtvilnüsdəbələdiyyəsədriarturaszukokasavtomobilləriniqadağanolunmuşyerdəsaxlayansürücülərinsözünəslmənasındayaxşıdərsiniveribbeləkiarturaszuokasvelosipedşəkliçəkilmişyerdəavtomobilsaxlayansürücünücəzalandırmaqüçünonunmercedesninüzərindəntanklakeçibbütünbuprosesivideoyaçəkənbələdiyyəsədribuaddımlaavtomobilləriniqadağanolunmuşyerdəsaxlayansürücüləringözünüqorxutmaqistəyirməsələiləbağlıaçıqlamaverənbələdiyyəsədrideyibkiuzunmüddətdirkipaytaxtsakinlərionaçoxsaylışikayətməktubuyazırvədabuməsələnihəlletməkqərarınagəlibvideodangöründüyükimiarturaszuokasvelosipedüçünnəzərdətutulmuşyerdəavtomobilsaxlayanşəxsinmaşınınüzərindəntanklakeçərəkonuyarasızhalasalınırbələdiyyəsədriməsələdənxəbərtutan43yaşlımaşınsahibininsadəcəəlinisıxırvəbirdahaavtomobilinisəhvyerdəsaxlamamağıtövsiyəediryarasızavtomobilaparıldıqdansonraisəyerdəkişüşəqırıntılarınısüpürürvəvelosipedinəminərəkhadisəyerindənuzaqlaşır #против #мэр #парковки #неправильной #вильнюса

Следующее видео