Oo

Hacıqabuldakı "Azpetrol"da partlayış

179 615
0
1
00:57

Опубликовано:

Hacıqabul-Kürdəmir magistralının Hacıqabul rayonu ərazisində yerləşən yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Hacıqabul rayon polis şöbəsindən ANS PRESS-ə verilən məlumata görə, maye qaz daşıyan maşın partlayıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, partlayış qaz balonu dolduran avtomobildə baş verib. Sonradan alov bütün yanacaqdoldurma məntəqəsinə yayılıb. Yaralıların əksəriyyəti Bakı-Gəncə marşrutu ilə hərəkət edən avtobusun sərnişinləri olub.
Hacıqabulda baş verən partlayışda yaralananların və ölənlərin adı məlum olub. ANS TV-nin məlumatına görə, yaralılardan bəziləri ilkin tibbi yardımdan sonra evə buraxılıb. Xəsarət alanlardan 5-i helikopter vasitəsi ilə Bakıya gətirilib. Onlardan birinin vəziyyəti olduqca ağırdir. Həmin yaralı Etibar Səfərovdur.
Hadisə nəticəsində ölənlərə gəldikdə isə məlumata görə, bunlar Şərur sakini Çingiz Hacıyev və Kürdəmir sakini Eldar Babayevdir.
Yaralanan şəxslər:
Pərvin Məmmədov
Eldar Kərimov
Nail Quliyev
Elnarə Məmmədova
Aydan İbrahimova
Abbasov Vahid Nəcəf oğlu
Taleh Əhmədov
Səidə Həmidova
Elnarə Həmidova
Fərman Aslanov
Etibar Səfərov
Vahid Abbasov
Vidadi Mehdiyev
Çıxşeliya David, Gürcüstan vətəndaşı
Qasımov Raqif
Əmirova Gülnarə
İsmayılov Lazım
Seyidov Laçın
Yusifov Fərasət
İmanov Şücayət
Süleymanov Məhəbbət
Qəmbərov Mənsur
Hacıqabulda “Azpetrol” yanacaqdoldurma məntəqəsində baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Hacıqabul rayon Mərkəzi Xəstəxanasının növbətçi həkimi Hacı Həmidovun ANS PRESS-ə verdiyi məlumata görə, yaralılar Bakı-Gəncə marşrutu üzrə hərəkət edən avtobusun sərnişinləri olub. Yaralanan şəxslərin siyahısını təqdim edirik:
1. Taleh Fərhad oğlu Əhmədov – Gəncə sakini
2. Elnurə Arif qızı Məmmədova – Bakının Keşlə qəsəbəsinin sakini
3. David Rostomoviç Çoxselia – Gürcüstan vətəndaşı
4. Səidə Knyaz qızı Həmidova – Gəncə sakini
5. Fərman Nadir oğlu Aslanov – Gəncə sakini
6. Etibar Tofiq oğlu Səfərov – Bakının Bülbülə qəsəbəsinin sakini
7. Pərvin Elçin oğlu Məmmədov – Gəncə sakini
8. Ellada Əmiraslan qızı Kərimova – Bakı şəhəri
9. Naibə Şamxal qızı Quliyeva – Sumqayıt sakini
10. Aydan Elnur qızı İbrahimova – Samux rayonu sakini
11. Elnarə Knyaz qızı Həmidova – Gəncə sakini
Qeyd edək ki, xəstələrdən 3 nəfərin (Elnurə Arif qızı Məmmədova, Aydan Elnur qızı İbrahimova və David Rostomoviç Çoxselia) vəziyyəti qənaətbəxş olduğu üçün onlar evə buraxılıb. Xəstələrdən birinin - Etibar Tofiq oğlu Səfərovun vəziyyəti son dərəcə ağır olduğu üçün o, helikopter vasitəsilə Bakıya göndərilib.
Xatırladaq ki, bu gün saat 15 radələrində Hacıqabul rayonu ərazisində, Bakı-Qazax yolunun Padarçöl kəndi ərazisindən keçən hissəsində yerləşən “Azpetrol” yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Yanacaqdaşıyan maşından məntəqənin bazasına benzin vurularkən qəfil yanğın başlayıb və partlayış olub. Nəticədə yanacaq daşıyan maşın ikiyə bölünüb. Həmin vaxt məntəqədə yanacaq götürən bir neçə minik avtomobili, həmçinin içi sərnişinlə dolu avtobus alışıb. Əraziyə çoxsaylı təcili yardım və yanğınsöndürmə maşınları göndərilib.
Qəzaya səbəb olmuş yanacaqdoldurma maşınında xüsusi təhlükəli maddə olan propan daşınırmış. Odur ki, partlayışın miqyası həddindən artıq geniş olub. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, həmin vaxt məntəqədə olan Bakı-Gəncə marşrutu üzrə işləyən “İkarus” markalı avtobus, 5 minik və 1 yük maşını tamamilə yanaraq kül olub. Hadisə yerində Hacıqabuldan və ətraf rayonlardan 10-dan çox yanğınsöndürən avtomobil və iki helikopter cəlb edilib. Yaralıların bir neçəsi Hacıqabul Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına, əksəriyyəti isə Şirvan Şəhər Xəstəxanasına aparılıb

#hacıqabuldakı #azpetrolda #partlayış #hacıqabul-kürdəmirmagistralınınhacıqabulrayonuərazisindəyerləşənyanacaqdoldurmaməntəqəsindəpartlayışbaşveribhacıqabulrayonpolisşöbəsindənanspress-əverilənməlumatagörəmayeqazdaşıyanmaşınpartlayıbhadisəşahidlərininsözlərinəgörəpartlayışqazbalonudolduranavtomobildəbaşveribsonradanalovbütünyanacaqdoldurmaməntəqəsinəyayılıbyaralılarınəksəriyyətibakı-gəncəmarşrutuiləhərəkətedənavtobusunsərnişinləriolubhacıqabuldabaşverənpartlayışdayaralananlarınvəölənlərinadıməlumolubanstv-ninməlumatınagörəyaralılardanbəziləriilkintibbiyardımdansonraevəburaxılıbxəsarətalanlardan5-ihelikoptervasitəsiiləbakıyagətirilibonlardanbirininvəziyyətiolduqcaağırdirhəminyaralıetibarsəfərovdurhadisənəticəsindəölənlərəgəldikdəisəməlumatagörəbunlarşərursakiniçingizhacıyevvəkürdəmirsakinieldarbabayevdiryaralananşəxslərpərvinməmmədoveldarkərimovnailquliyevelnarəməmmədovaaydanibrahimovaabbasovvahidnəcəfoğlutalehəhmədovsəidəhəmidovaelnarəhəmidovafərmanaslanovetibarsəfərovvahidabbasovvidadimehdiyevçıxşeliyadavidgürcüstanvətəndaşıqasımovraqifəmirovagülnarəismayılovlazımseyidovlaçınyusifovfərasətimanovşücayətsüleymanovməhəbbətqəmbərovmənsurhacıqabuldaazpetrolyanacaqdoldurmaməntəqəsindəbaşverənpartlayışnəticəsində4nəfərölüb15nəfəryaralanıbhacıqabulrayonmərkəzixəstəxanasınınnövbətçihəkimihacıhəmidovunanspress-əverdiyiməlumatagörəyaralılarbakı-gəncəmarşrutuüzrəhərəkətedənavtobusunsərnişinləriolubyaralananşəxslərinsiyahısınıtəqdimedirik1talehfərhadoğluəhmədovgəncəsakini2elnurəarifqızıməmmədovabakınınkeşləqəsəbəsininsakini3davidrostomoviççoxseliagürcüstanvətəndaşı4səidəknyazqızıhəmidovagəncəsakini5fərmannadiroğluaslanovgəncəsakini6etibartofiqoğlusəfərovbakınınbülbüləqəsəbəsininsakini7pərvinelçinoğluməmmədovgəncəsakini8elladaəmiraslanqızıkərimovabakışəhəri9naibəşamxalqızıquliyevasumqayıtsakini10aydanelnurqızıibrahimovasamuxrayonusakini11elnarəknyazqızıhəmidovagəncəsakiniqeydedəkkixəstələrdən3nəfərinelnurəarifqızıməmmədovaaydanelnurqızıibrahimovavədavidrostomoviççoxseliavəziyyətiqənaətbəxşolduğuüçünonlarevəburaxılıbxəstələrdənbirinin-etibartofiqoğlusəfərovunvəziyyətisondərəcəağırolduğuüçünhelikoptervasitəsiləbakıyagöndərilibxatırladaqkibugünsaat15radələrindəhacıqabulrayonuərazisindəbakı-qazaxyolununpadarçölkəndiərazisindənkeçənhissəsindəyerləşənazpetrolyanacaqdoldurmaməntəqəsindəpartlayışbaşveribyanacaqdaşıyanmaşındanməntəqəninbazasınabenzinvurularkənqəfilyanğınbaşlayıbvəpartlayışolubnəticədəyanacaqdaşıyanmaşınikiyəbölünübhəminvaxtməntəqədəyanacaqgötürənbirneçəminikavtomobilihəmçininiçisərnişinlədoluavtobusalışıbəraziyəçoxsaylıtəciliyardımvəyanğınsöndürməmaşınlarıgöndərilibqəzayasəbəbolmuşyanacaqdoldurmamaşınındaxüsusitəhlükəlimaddəolanpropandaşınırmışodurkipartlayışınmiqyasıhəddindənartıqgenişolubməlumatdahəmçininbildirilirkihəminvaxtməntəqədəolanbakı-gəncəmarşrutuüzrəişləyənikarusmarkalıavtobus5minikvə1yükmaşınıtamamiləyanaraqkülolubhadisəyerindəhacıqabuldanvəətrafrayonlardan10-dançoxyanğınsöndürənavtomobilvəikihelikoptercəlbedilibyaralılarınbirneçəsihacıqabulrayonmərkəzixəstəxanasınaəksəriyyətiisəşirvanşəhərxəstəxanasınaaparılıb

Следующее видео