Zaur

Bill Withers - Ain't no sunshine

77 541
0
0
02:06

Опубликовано:

Ain't No Sunshine - Bill Withersin 1971 - ci ildə çıxardığı Just As I Am albomuna daxil olan mahnı. Mahnının prodüsserliyini Booker T. Jones edib.
Mahnının bas səsləri Donald "Duck" Dunn, zərb alətində isə Al Jackson, Jr tərəfindən ifa edilib. Mahnı sinql kimi 1971 - ci ilin sentyabrında satışa çıxarılmış və Withers hitləri arasında ən uğurlularından biri olmuşdur. Belə ki, mahnı U.S. R&B hit paradında altıncı, Billboard Hot 100 hit paradında isə üçüncü yerə qədər yüksələ bilmişdir.
Otuz bir yaşı olanda ilk hiti olan mahnısını yazıb və bu mahnı hit paradlarda debüt edəndə ifaçə hələ də Boing 747 üçün ehtiyyat hissələri istehsal edən zavodda işləyirdi [1]. Əslində o, artıq iyirmi doqquz yaşından mahnılar üçün sözlər və musiilər yazmaq haqqında düşünürdü. Lakin ətrafında olan musiqiçi tanışları, bundan bir şey çıxmayacağını və əsla uğur qazana bilməyəcəyini qeyd edirdilər.
Withersin özünün qeyd etdiyinə görə o, 1962 - ci ildə çəkilən Days of Wine and Roses filmini izlədikdən sonra bu mahnını yazmaq qərarına gəlmişdi [2].
"Ain't No Sunshine" mahnısı ilə birgə, valın gigər üzündə isə başqa bir mahnı - "Harlem" mahnısı satışa çıxarılmışdı. Mahnı həmçinin Rolling Stone jurnalının təqdim etdiyi 500 Greatest Songs of All Time (Bütün zamanların 500 ən böyük hiti) arasında 280 - ci yerdə qərarlaşdırılmışdır[3]. Bundan başqa mahnı 1972 - ci ildə "Ən yaxşı R&B mahnı" kateqoriyasında Grammy mükafatna layiq görülmüşdür[4].
Withersin ifasından sonra mahnı böyük uğur qazanmış və bir çox ifaçılar tərəfindən müxtəlif janrlarda dəfələrlə ifa edilmişdir. Mahnıya müraciət edən ifaçılardan bəziləri aşağıdakılardır.

#bill #aintnosunshine-billwithersin1971-ciildəçıxardığıjustasiamalbomunadaxilolanmahnımahnınınprodüsserliyinibookertjonesedibmahnınınbassəsləridonaldduckdunnzərbalətindəisəaljacksonjrtərəfindənifaedilibmahnısinqlkimi1971-ciilinsentyabrındasatışaçıxarılmışvəwithershitləriarasındaənuğurlularındanbiriolmuşdurbeləkimahnıusrbhitparadındaaltıncıbillboardhot100hitparadındaisəüçüncüyerəqədəryüksələbilmişdirotuzbiryaşıolandailkhitiolanmahnısınıyazıbvəbumahnıhitparadlardadebütedəndəifaçəhələdəboing747üçünehtiyyathissələriistehsaledənzavoddaişləyirdi1əslindəartıqiyirmidoqquzyaşındanmahnılarüçünsözlərvəmusiiləryazmaqhaqqındadüşünürdülakinətrafındaolanmusiqiçitanışlarıbundanbirşeyçıxmayacağınıvəəslauğurqazanabilməyəcəyiniqeydedirdilərwithersinözününqeydetdiyinəgörə1962-ciildəçəkiləndayswinerosesfilminiizlədikdənsonrabumahnınıyazmaqqərarınagəlmişdi2aintnosunshinemahnısıiləbirgəvalıngigərüzündəisəbaşqabirmahnı-harlemmahnısısatışaçıxarılmışdımahnıhəmçininrollingstonejurnalınıntəqdimetdiyi500greatestsongsalltimebütünzamanların500ənböyükhitiarasında280-ciyerdəqərarlaşdırılmışdır3bundanbaşqamahnı1972-ciildəənyaxşırbmahnıkateqoriyasındagrammymükafatnalayiqgörülmüşdür4withersinifasındansonramahnıböyükuğurqazanmışvəbirçoxifaçılartərəfindənmüxtəlifjanrlardadəfələrləifaedilmişdirmahnıyamüraciətedənifaçılardanbəziləriaşağıdakılardır #withers #no #ain039t #sunshine

Следующее видео

Orkhan Agayev - Ain't no sunshine Www.1news.az 17 171 просмотра
Joe Cocker - Ain't No Sunshine Buro247 26 461 просмотра
DMX - No Sunshine Www.1news.az 14 276 просмотра
Orkhan Agayev - Ain't no sunshine Video Machine 11 038 просмотра
Orkhan Agayev - Ain't no sunshine Orxan 24 964 просмотра
Galantis - No Money (Dillon Francis Remix) Video Machine 14 292 просмотра
Galantis - No Money (Dillon Francis Remix) Video Machine 16 128 просмотра
Nickelback - Savin' Me [OFFICIAL VIDEO] Spaceman 40 940 просмотра
Christina Aguilera - Ain't No Other Man Solmaz 43 504 просмотра
Ain't No Other Man (Retail CD Audio) (Retail) - 2006 Solmaz 42 246 просмотра