Adalet Sukurov (Адалят Шукюров) - Dusa Bolna (atv bizim seher)